REGLAMENT


 

 1. El nostre propòsit és el de seleccionar cada any uns terrassencs (d’un a quatre, entre les dones i els homes de la nostra ciutat) que, per la seva trajectòria cívica, hagin enaltit la ciutat en els camps de la cultura, l’art, la beneficència, l’abnegació, l’esport, etc.

 2. És condició indispensable de tot candidat estar vinculat a la ciutat per la formació, l’actuació o per ambdues coses alhora, independentment d’haver nascut o no entre nosaltres. Són condicions a considerar com a valor afegit a tenir en compta, l’altruisme i l’abnegació en la seva actuació.
  No podrà ser candidat qui estigui exercint un càrrec polític.

 3. Encara que el títol atorgat sigui el de TERRASSENC DE L’ANY, entenem que els mèrits a considerar no han de limitar-se al curt espai d’un any ni a un any determinat, sinó que tindran preferència les virtuts confirmades o consolidades per una dilatada actuació ciutadana. Aquí, l’any no significa res més que el moment en que els mèrits són públicament reconeguts.
 4. Això no obstant, es pot nomenar Terrassenc de l’Any qui, en un moment determinat, encara que només hagi estat d’una manera esporàdica, hagi fet quelcom extraordinari a benefici de la ciutat, o d’algun o d’alguns dels seus ciutadans.
 5. El Jurat està format de la següent manera:
  • Un terç per directius o exdirectius de l’entitat organitzadora Centre Cultural El Social.
  • Un terç per representants d’entitats locals.
  • Un terç per persones elegides entre les que han estat “Terrassenc de l’Any” en anteriors edicions.
 1. La selecció començarà invitant a totes les Entitats ciutadanes a presentar candidats. Aquestes candidatures hauran d’anar acompanyades de:
  • Currículum el més complert possible, emplenant totes les dades que es demanen al document adjunt.
 2. En una primera reunió dels membres del Jurat, tots els currículums que es rebin, i els que aportin aquests en aquest moment, es llegirà un per un, rebutjant aquelles que, a parer de la majoria dels membres del Jurat no s’ajustin a l’esperit d’aquest certament.
  LES CANDIDATURES NOVES ACCEPTADES, MÉS LES QUE ES CONSIDERIN ADIENTS DE LA CONCOCATÒRIA ANTERIOR, FORMARAN EL PRIMER BLOC DE CANDIDATURES.A CONSIDERAR EN LES DELIBERACIONS.
  Després d’aquesta lectura es lliurarà una còpia a cada membre per a que puguin rellegir-les i prendre consciència del seu vot.
 1. En una segona reunió es procedirà a rellegir aquells currículums que algun membre no tingui prou clar.
  • Abans d’iniciar la votació tots els membres del Jurat podran opinar sobre la seva percepció de la vàlua de cada candidat i demanar a la resta donin suport a una determinada candidatura.
  • Una primera votació reduirà els candidats a dotze, fent que cada membre del Jurat voti els quinze noms que consideri amb més mèrits segons els valors establerts.
  • En cas d’empat en el dotzè lloc, tots els que produeixin l’empat entraran a la següent eliminatòria.
 1. A partir d’aquesta primera selecció, es faran les votacions necessàries per anar eliminant, un per un, els candidats que en cada votació tinguin menys vots i en cas d’empat a l’últim lloc, es farà una votació decisiva entre els candidats empatats.
  • Repetir el punts 8.1.
 1. Establert així l’ordre definitiu, es farà una votació final en la que el Jurat decidirà si són un, dos, tres o quatre els “Terrassencs” elegits.
 2. El resultat de les votacions realitzades pel Jurat del Terrassenc de l’Any és inapel·lable.
 3. Qualsevol dubte que sorgeixi en la interpretació o aplicació d’aquest Reglament serà resolt en última instància pel President del Jurat.