REGLAMENT

01. El nostre propòsit és el de seleccionar cada any uns/es terrassencs/es (d’un a tres, entre les dones i els homes de la nostra ciutat) que, per la seva trajectòria cívica, hagin enaltit la ciutat en els camps de la cultura, l’art, la beneficència, l’abnegació, l’esport, empresarial, etc.

02. És condició indispensable de tot candidat/ta estar vinculat a la ciutat per la formació, l’actuació o per ambdues coses alhora, independentment d’haver nascut o no entre nosaltres. Són condicions a considerar l’altruisme i l’abnegació en la seva actuació i no podrà ser candidat qui estigui exercint un càrrec polític.

03.- Encara que el títol atorgat sigui el de TERRASSENC DE L’ANY, entenem que els mèrits a considerar no han de limitar-se al curt espai d’un any ni a un any determinat, sinó que tindran preferència les virtuts confirmades o consolidades per una dilatada actuació ciutadana. Aquí, l’any no significa res més que el moment on els mèrits són públicament reconeguts.

04. Tanmateix, es pot nomenar Terrassenc de l’Any qui, en un moment determinat, encara que només hagi estat d’una manera esporàdica, hagi fet quelcom extraordinari a benefici de la ciutat, o algun/es conciutadans/es.

05. El Jurat té la següent composició:
– Un terç per directius o ex directius de l’Entitat organitzadora.
– Un terç per representants d’Entitats locals.
– Un terç per persones elegides entre les quals han estat “Terrassenc de l’Any”.

06. La selecció començarà invitant a totes les Entitats ciutadanes a presentar candidats/tes. Aquestes candidatures hauran d’anar acompanyades de:
a) Currículum el més complet possible de les virtuts del personatge proposat, ajustades a allò que s’indica al punt 1.
b) Exposició sinòptica dels fets més destacats del personatge, mentre es confecciona una exposició més detallada.
Amb aquests noms i els aportats pels membres del Jurat es compondrà una llista per ordre alfabètic.

07. Una vegada començades les deliberacions, només es podrà introduir un nou candidat/ta a la llista mitjançant la majoria de dos terços dels membres del Jurat present.

08. Una primera votació reduirà els candidats/tes a dotze, fent que cada membre del Jurat voti els quinze noms que consideri amb més mèrits. En cas d’empat en el dotzè lloc entraran tots a la següent eliminatòria.

09. A partir d’aquesta primera selecció, es faran les votacions necessàries per anar eliminant, un per un, els candidats que en cada votació tinguin menys vots i en cas d’empat a l’últim lloc, es farà una votació decisiva entre els candidats/es empatats/es.

10. Qualsevol dubte que sorgeixi en la interpretació o aplicació d’aquest Reglament serà resolt en última instància pel President del Jurat.